Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle rechtsbetrekkingen zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
2. Opdrachtgever zal zich in het kader van deze opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dit uitdrukkelijk aan opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven.
3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
4. Opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken.
6. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
7. Partijen zullen in overleg treden nieuwe bepalingen te vervanging overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
9. Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), prevaleert de tussen partijen gesloten overeenkomst(en).
10. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn ook na de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.

 

Artikel 2: OFFERTES

1. Alle offertes, voorcalculaties en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
2. Een offerte vervalt ook indien de zaken of diensten waarop de offerte of een gedeelte daarvan betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Voor het formuleren van offertes berekent opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
5. De in de offerte door opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder in ieder geval begrepen reis- en verblijfs-, en administratiekosten, parkeerkosten, verzend- en verzekeringskosten, ontwerp/test/proef kosten, en kosten ter voorkoming of beperking van schade, tenzij anders overeengekomen. Ook kosten voor aansluiting van elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen zijn niet inbegrepen.
6. Het aanbod als in de offerte is één en ondeelbaar met de inhoud van deze algemene voorwaarden en kan alleen als zodanig integraal worden aanvaard. Dit maakt dat de inhoud van deze algemene voorwaarden – uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen– steeds integraal onderdeel uitmaken van iedere rechtsbetrekking die opdrachtnemer met een opdrachtgever heeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. Offertes door opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt. Indien deze gegevens op enig moment onvolledig of onjuist blijken te zijn, komen alle daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de opdrachtgever.
10. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer.

 

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op basis van een akkoord op de desbetreffende offerte door opdrachtgever.
2. Geeft opdrachtgever geen akkoord op de volledige offerte, maar enkel op bepaalde onderdelen, dan komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij opdrachtnemer schriftelijk aangeeft hiermee akkoord te zijn.
3. Mocht er geen akkoord zijn gegeven, maar opdrachtgever stemt er mee in dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de werkzaamheden, dan mag worden aangenomen dat de opdracht, zoals in de offerte is bepaald, door opdrachtgever is verstrekt.
4. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

 

Artikel 4: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.

 

Artikel 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop, volgens hem, de opdracht dient te worden uitgevoerd.
3. Dit laat onverlet, dat opdrachtgever er jegens opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Opdrachtgever heeft een onderzoeks- en mededelingsplicht. Opdrachtnemer heeft geen onderzoeksplicht.
4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde zaken te wijzen.
5. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
6. Carwrapping is altijd voor eigen rekening en risico. Met betrekking tot carwrapping geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
7. Ook is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor eventuele schade bij verwijdering van de wrapping.
8. Opdrachtgever is verplicht een zaak in overeenstemming met de bestemming ervan behoorlijk te gebruiken.
9. Het staat opdrachtnemer vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.
10. Opdrachtgever draagt ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst zorg voor het ongestoord en op het overeengekomen tijdstip werkzaamheden kunnen verrichten. Daarbij voorziet opdrachtgever in benodigde voorzieningen, zoals: vergunningen, elektriciteit, op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven voorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.
11. Opdrachtgever draagt zorg voor een afgesloten verzekering voor de verzending/vervoer van de te leveren zaken of de te verrichten diensten en de te leveren zaken of de te verrichten diensten an sich, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor zaken die voor het verrichten van werkzaamheden aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Eventuele uitkering van vergoeding van schade komt direct toe aan opdrachtnemer.
12. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.
13. Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. Opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en opdrachtnemer niet. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt tussen partijen steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien opdrachtnemer het nodig acht, is hij vrij zonder toestemming van opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
14.Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.
15. Ook verschaft opdrachtgever alle mogelijke medewerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
16. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
17. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat alle informatie, zoals content, tekeningen, kopieën, ontwerpen, beeldmateriaal, documenten, instructies en dergelijke tijdig in het bezit zijn van opdrachtnemer.
18. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, onjuistheid, niet tijdigheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de informatie, zoals in 5.17 aangegeven.
19. Het is dan ook belangrijk om opdrachtnemer direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie.
20. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment opdrachtgever aan bovenstaande verplichtingen voldoet. Opdrachtgever is gehouden eventuele schade te vergoeden.
21. Indien opdrachtgever binnen een redelijke termijn niet voldoet aan de genoemde verplichtingen, dan heeft opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven.
22. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens afspraken omtrent de betaling, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.
23. Opdrachtnemer draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie en zaken. Behoudens tegenbewijs wordt opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
24. Het risico van beschadiging of verloren gaan van de informatie of zaken bij opdrachtnemer of derden is uitdrukkelijk voor rekening en risico opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
25. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het verloren gaan van zaken en/ of informatie.
26. Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
27. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
28. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

 

Artikel 6: WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
3. Daardoor kan bijvoorbeeld het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden aangepast of de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
4. Mocht er sprake zijn van een prijswijziging dan zal opdrachtnemer daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
5. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en de opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen of akkoord gaat met een andere geschatte termijn van uitvoering.
6. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst te beëindigen.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 7: MEERWERK

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht en de kosten die met het meerwerk zijn gemoeid niet meer dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag betreft. Opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
2. Indien het meerwerk meer dan 10% betreft zullen partijen met elkaar in overleg treden.

 

Artikel 8: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.
2. Een door opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste(fatale) termijn betreft. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3. De gebondenheid van opdrachtnemer aan een overeengekomen termijn vervalt indien en zodra opdrachtgever de opdracht wijzigt.
4. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door opdrachtnemer mogelijk te maken.
5. Als aanvangsdatum van de geschatte levertijd geldt de eerstvolgende dag na het sluiten van de overeenkomst waarop door alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie, vergunningen, ontheffingen en dergelijke in het bezit van opdrachtnemer zijn en waarop tevens alle voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld.
6. Opdrachtgever is verplicht zaken en diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. De levering is voltooid als;
a. opdrachtgever de zaak of dienst heeft afgenomen, getest is dan wel heeft goedgekeurd;
b. de zaak door opdrachtgever in gebruik is genomen;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid;
d. opdrachtgever de zaak of dienst niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die, mits binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
9. Opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.

 

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

1. Opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed, in ieder geval binnen 14 dagen, op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan opdrachtnemer te doen toekomen.
2. Goedkeuring van opdrachtgever geldt als erkenning dat opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
4. Elk(e) op verzoek van opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 10: AFWIJKINGEN VAN GERINGE BETEKENIS

1. Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef) afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 11 OPSCHORTING EN BEEINDIGING

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen.
2. Opdrachtgever is in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, niet bevoegd een overeenkomst voor een bepaalde periode tussentijds op te zeggen, zonder het restant van de kosten genoemd in de geaccordeerde offerte te betalen.
3. Opdrachtnemer is in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf eveneens niet gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen als het gaat om een opdracht voor een bepaalde periode. Opdrachtnemer is wel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van een gewichtige reden, met een opzegtermijn van 30 dagen.
4. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever, na ingebrekestelling, de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, tenzij de tekortkoming zo gering is dat een ontbinding niet kan worden rechtvaardigt;
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen, maar dit uitblijft;
c. opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, er sprake is van beslaglegging langer dan 3 maanden of opdrachtgever onder curatele is gesteld;
d. zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
5. Door het overlijden van opdrachtnemer is eindigt de overeenkomst per direct.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden/ beëindigd, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige kosten of schadevergoeding. Indien de opschorting of ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever, dan is hij aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

 

Artikel 12: BETALING

1. Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen alvorens een zaak wordt geleverd of wordt gestart met de werkzaamheden. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd een zekerheidstelling te verlangen.
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na facturering.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen.
5. De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder, korting en/of opschorting.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Na de betalingstermijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
8. Alle kosten in en buiten rechte die opdrachtnemer moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten op tenminste 15% van het totaal openstaande bedrag worden gesteld, met een minimum van € 75,00.
9. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
10. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
11. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.12. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 13: VERHOGING VASTE PRIJS

1. Indien partijen een vaste prijs overeenkomen dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat opdrachtgever in gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zijn prijsafspraken jaarlijks te indexeren.

 

Artikel 14: RECLAME

1. Opdrachtgever is verplicht direct na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
2. Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken direct bij het moment van afleveren schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen.
3. Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen.
4. Indien opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.
5. De prestatie van opdrachtnemer wordt als deugdelijk aangemerkt en er komt geen recht van reclame aan opdrachtgever toe indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan dooropdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze of aan derden is geleverd.
6. Opdrachtgever komt evenmin recht op reclame toe toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder bijvoorbeeld begrepen weersomstandigheden.
7. Na het verstrijken van de genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
8. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
9. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10. De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders leiden dan tot herstel, vervanging of (gedeeltelijke) terugbetaling van de aanneemsom. Dit enkel naar keuze van opdrachtnemer.
11. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij anders met elkaar overeengekomen.
12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder bijvoorbeeld begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van opdrachtgever.
13. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

 

Artikel 15: GARANTIE

1. De door opdrachtgever te leveren zaken dan wel diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden (en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd).
2. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
3. Als er een garantie geldt dan wordt dit in de specifieke offerte/opdracht overeengekomen voor een overeengekomen periode per onderdeel na levering. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak of dienst betreft die enkel door een derde werd geproduceerd dan wel geleverd, dan is de garantie in ieder geval beperkt tot die, die door de producent ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.
4. De garantieperiode gaat in als de levering is voltooid.
5. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of diensten zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins.
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze of aan derden is geleverd.
7. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder bijvoorbeeld begrepen weersomstandigheden.
8. Enkel bij vervanging start een nieuwe garantietermijn.
9. Na verloop van de afgesproken garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 16: AANSPRAKELIJKHEID

1. Alle verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer zullen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van opdrachtnemer komen, is hij niet aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade.
4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor;
a. indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
b. schade aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
c. schade aan ter beschikking gestelde zaken;
d. schade door carwrapping;
e. schade die ontstaat door de wijze en de plaats van de opslag, waaronder mede niet uitsluitend wordt verstaan schade ten gevolge van weersomstandigheden, oververhitting, vocht, water, brand en explosie;
f. schade die ontstaat ten gevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in de opslag gegeven goederen.
6. Het risico ter zake van beschadiging of verloren van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (gevolgen van) toezeggingen en/of verbintenissen door het door hem, binnen de onderneming van opdrachtgever, werknemers of derden, gedaan en of aangegaan en daarmee verband houdende schade.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW en 7:404 BW is in ieder geval uitgesloten.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
10. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de aangeleverde informatie en daarmee verband houdende schade.
11. Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
12. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

 

Artikel 17: VRIJWARING

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
3. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 18: OVERMACHT

1. Een tekortkoming kan niet aan opdrachtnemer worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn grove schuld of opzet, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval is opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2. Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden duren dan zijn beide partijen gerechtigd om een overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht zijn partijen niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
3.Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behouden partijen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hierbij denkend aan noodweer, waaronder maar niet uitsluitend, besmettingsgevaar, epidemieën, onweer, storm, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, files, autopech, import of handelsbeperkingen, vertraagde of te late toelevering van een of meerdere leveranciers, activisten en vernieling of beschadiging door derden. Ook arbeidsongeschiktheid binnen opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen.

 

Artikel 19: VERJARINGSTERMIJN

1. Voor alle vorderingen jegens opdrachtnemer geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 20: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. Opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele- eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele eigendomsrechten op van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, modellen, ontwerpen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde werken. Het is niet toegestaan werken, zonder toestemming, te kopiëren, of aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar te stellen, noch door opdrachtgever zelf te mogen bewerken of verveelvoudigen. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.
4. Bij overtreding van de in dit artikel gestelde verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding en € 250,00 per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 21: RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment dat zaken in de macht van opdrachtgever worden gebracht. Ook in geval opdrachtgever de zaak installeert of monteert gaat het risico over op het moment opdrachtgever de zaken ter beschikking stelt.
2. Als er sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting is van levering van een nieuwe zaak en opdrachtgever de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

 

Artikel 22: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN E.D.

1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2. Opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan pdrachtgever af te geven.
3. Opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor opdrachtgever te bewaren. Indien partijen overeenkomen dat deze zaken door opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 23: EIGENDOMSVOORBEHOUD, PANDRECHT, RETENTIE

1. Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van opdrachtgever niet aan opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens pdrachtnemer heeft voldaan.
2. Het volledige eigendomsrecht op door opdrachtnemer aan opdrachtgever afgeleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij opdrachtnemer, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken verrichten. Zolang er op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet bezwaren, vervreemden, verhuren/ onderverhuren, verkopen, in gebruik of bewaring geven verpanden of onder welke benaming dan ook ter beschikking te stellen. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.
3. Opdrachtgever moet toezien op het laten naleven van het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer op het goed dat voorwerp van de overeenkomst is.
4. Opdrachtgever staat opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.
5. Opdrachtnemer heeft jegens een ieder die afgifte verlangt van goederen die Opdrachtnemer uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen een pandrecht of retentierecht op alle goederen die zij van opdrachtgever onder zich heeft, voor alle vorderingen die opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever of eigenaar heeft of mocht krijgen.
6. Bij niet of niet tijdige voldoening van de vorderingen van opdrachtnemer geschiedt de verkoop van het goed op de bij wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
7. Degene die de bedoelde zaken ter beschikking van opdrachtnemer stelt wordt hiertoe bevoegd te zijn. Voor de gevolgen van zijn eventuele onbevoegdheid, aanvaardt opdrachtgever volledige aansprakelijkheid.

 

Artikel 24: BEWAREN VAN BESTANDEN

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en het eventueel maken van een back up van de aangeleverde werken. Werken zijn dus niet opeisbaar. Werken als eindresultaten worden gemiddeld genomen een jaar bewaard na het verstrekken. Opdrachtgever kan opdrachtnemer vragen deze nogmaals toe te zenden, verstrekking is echter niet gegarandeerd.

 

Artikel 25: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

1. Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie.
2. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen.
3. Beide partijen zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.

 

Artikel 26: TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.